www.České-Budějovice.cz

Už nemůžeme říci, že jsme to nemohli vědět

Sob01222022

Last update11:39:24

Fresh Pizzerie u Žáby

Slavíme pět let od rozhodnutí rady města o výpovědi z nájmu

  • PDF

Vážení přátelé,

14. ledna jsme oslavili pět let od rozhodnutí rady města České Budějovice vypovědět mi nájemní smlouvu ve Fresh Pizzerii u Žáby na Piaristickém náměstí bez udání důvodu. Ano, spor trvá již více než pět let...

Pět let, ve kterých byl měsíc před volbami bez uvedení důvodu odvolán zastupitelstvem města primátor Thoma a následně znovu zvolen občany ve volbách, pět let, ve kterých byl odvolán tajemník magistrátu poté, co televizními novinami několikrát proběhly zprávy o tom, jak svému sousedovi utrhl stěrače. Pět let, ve kterých jsem psal o takřka miliardě "špatně rozfofrované" v městské teplárně, o Jihočeské parkovací, která inkasuje sedmdesát procent z poplatků za parkování na městských pozemcích, zatímco je na tuto firmu napojen bývalý primátor města Tetter a občané jsou šikanování za parkování, o rozkradených eurofondech, což se dnes oficiálně komunikuje mezi Bruselem a naší vládou, o počítačích se softwarem, který vybíral předem dohodnuté zkorumpované veřejné zakázky na Kubově odboru dopravy na Jihočeském kraji, o porušování zákonů při kácení Šumavy.

Pět let, ve kterých jsme nasmáli u telefonního hovoru tajemníka na linku 158,  u nahrávky městského kamerového systému jeho opilého tance, u kauzy vyšetřování úředníků odboru dopravy magistrátu města při surfování na porno stránkách v pracovní době, či reportáži televize Nova o Fresh Pizzerii u Žáby, kde udýchaný tajemník Řeřábek utíká chodbami magistrátu před televizním štábem.

Celý článek...

Ne, nebyl jsem vyštván. Odešel jsem dobrovolně.

  • PDF

Sedíme včera s naším novým manažerem provozu ve Fresh Pizzerii u Žáby, když se k mému automobilu zaparkovanému vedle pizzerie blíží tři strážníci městské policie. Oblékám se a říkám si: "Všechno je v pořádku, automobil stojí na místě, které není označeno žádným zákazem, v městské zóně, kde je zákaz stání přerušen po dobu od 18:00 do 20:00 pro zásobování. Je půl sedmé... ." Přijdu ke strážníkům a jeden z mužů mě žádá o doklady. Dávám mu řidičské oprávnění a ptám se, co strážníci řeší za problém. "Jsme tu na udání," odpovídá ten milejší a odchází směrem k automobilu MP. Druhý strážník mi odpovídá, že provádím nepovolený zábor veřejného prostranství. Chvíli debatujeme na téma veřejné prostranství vers. pozemní komunikace, načež žádám strážníky, aby mne nechali odjet, že to vypadá jako naprosto zbytečná šikana. "A nemáte náhodou problémy s někým na městě?" Ptá se vyšší strážník. "No tak se nedivte, že nás sem pořád posílají." A pokračuje: "Já vás vidím poprvé a už mi to stačí." "Já vás vidím také poprvé a nechápu proč se na mě tak divně koukáte? Mohl byste prosím přestat?" Ptám se strážníka, který ve mne svým zvláštním, nepřátelským zíráním vzbuzuje vcelku nepříjemné pocity. "Já se můžu koukat jak chci. Od toho mám oči, ne?" Odvětí mi a pokračuje směrem ke kolegyni předstírajíc, že tam nejsem: "Teď jsem v uniformě, tak musím zachovat nějaké chování jako policista, ale až v uniformě nebudu a potkám ho, tak si můžu dělat co chci."

Ilustrační foto z 1.8.2012, kdy MP České Budějovice nezákonně zasáhla v kauze předzahrádky Fresh pizzerie u Žáby.

Celý článek...

Poslední vývoj situace u soudního dvora ve věci výpovědi z nájmu Fresh Pizzerii u Žáby

  • PDF

25. října jsme se u Okresního soudu opět setkali s JUDr. Toufarem, advokátem Správy domů s.r.o.. Neviděli jsme se od července, kdy doktor práv Toufar osobně asistoval při demontáži tří stolů na předzahrádce pizzerie. Stolů jež byly dvěma šrouby přichyceny k fasádě domu. Po neuvěřitelné byrokratické hysterii v podobě telefonátů a dopisů - výzev k odšroubování tří stolků z fasády domu přijel doktor Toufar pomoci dvěma pracovníkům Správy Domů s.r.o.. Poté, co jsem přivolal Policii ČR, doktor Toufar s nachovou barvou v obličeji demonstrativně vytrhl jeden ze stolů z fasády domu. Na šrouby ve fasádě domu prý nebylo vydáno povolení. Ale zpět do současné situace...

Současný právní spor se týká výpovědi z nájmu, jež mi byla doručena v létě. Tato výpověď je podána opět bez udání důvodu.

Celý článek...

24.10.2013 je naplánováno násilné vyklizení Fresh Pizzerie u Žáby

  • PDF

Exekutor Pavel Vyžral včera oznámil, že 24. 10. 2013 v 10:00 hodin násilně vyklidí Fresh Pizzerii u Žáby. Exekutor Vyžral má v úmyslu vyklidit nebytové prostory den před zahájením sloučeného soudního procesu ''o vyklizení nebytových prostor'' ze strany Statutárního města České Budějovice a ''žaloby na strpění nájmu'' ze strany nájemce Ladislava Vrabela. Exekutor Vyžral tak pro Statutární město České Budějovice hodlá provést již druhé protizákonné vyklízení ve Fresh Pizzerii u Žáby - k prvnímu došlo 1. 8. 2012, kdy Statutární město České Budějovice nezákonně vyklidilo předzahrádku Fresh Pizzerie u Žáby. Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku tento akt prohlásil za nezákonný a velmi ostře jej odsoudil. Statutární město, od kterého se očekává garance legálního jednání podle Nejvyššího správního soudu zneužilo ozbrojených strážníků městské policie v soukromoprávním sporu a tím si z policejní složky udělalo ''soukromou ochranku''.

Celý článek...

Město chce i přes prohraný Nejvyšší soud opět vyklízet násilím předzahrádku Fresh Pizzerie u Žáby

  • PDF

Předzahrádka Fresh Pizzerie u Žáby je opět otevřena a opět plná hostů. Děkujeme. Statutární město prohrálo Nejvyšší správní soud, který vyklizení prohlásil za nezákonné, ale na webových stránkách města se stále píše, že zákrok byl v pořádku a že Ladislav Vrabel píše nepravdy. Krajský soud vydal v loňském roce předběžné opatření, kterým Statutárnímu městu zakázal jakkoliv svémocně vyklízet předzahrádku Fresh Pizzerie u Žáby, ale dnes jsem dostal datovou schránkou ultimátum, kterým město praví, že pokud dobrovolně předzahrádku nevyklidím do pěti dnů, vyklidí ji město na mé náklady násilně. Věříte tomu?


Nejvyšší správní soud: Město při svém nezákonném vyklizení předzahrádky Fresh Pizzerie u Žáby zneužilo veřejnou moc

  • PDF

Nejvyšší správní soud posoudil vyklizení předzahrádky Fresh Pizzerie u Žáby jako závažné porušení zákona, zneužití veřejné moci, porušení fundamentálních principů právního státu a porušení Listiny základních práv a svobod. Rozsudek Nejvyššího správní soudu Vám nabízím k přečtení celý - pod článkem, ale pro zjednodušení jsem Vám připravil velmi stručný výtah v šesti srozumitelných bodech.

1/ Město České Budějovice tvrdí, že předzahrádku vyklidilo v souladu s § 6 OZ svépomocně s tím, že městská policie na místě pouze dohlížela na dodržování veřejného pořádku. NSS však v rozsudku říká, že svépomoc je, když se někdo brání, protože nemůže být ochráněn veřejnou mocí. Město však zneužilo svou městskou policii k násilnému vyklizení. Tomuto Nejvyšší správní soud říká nezákonná svépomoc ofenzivní (...ke svépomoci lze přistoupit právě jen za předpokladu, že nelze zjednat nápravu, respektive odvrátit hrozící bezprostřední zásah do práva, za pomoci moci veřejné; jinak se jedná o nezákonnou svépomoc ofenzivní. [14]).

2/ Nejvyšší správní soud prohlásil vyklizení předzahrádky za nezákonné bez ohledu na tvrzení města České Budějovice o možnosti užití svépomoci na základě § 6 OZ, protože město České Budějovice se dopustilo násilného zneužití veřejné moci, tudíž o svépomoci v žádném případě nemůže být řeč (Nejvyšší správní soud přitom shledává nadbytečným posuzovat, zda obcí užitá svépomoc byla v souladu s občanskoprávními předpisy či nikoliv, neboť pro konstatování nezákonnosti zásahu postačuje vyřešit otázku, zda je obec oprávněna využít obecní policie, pokud postupuje svépomocně v soukromoprávním vztahu, ať už tato svépomoc je realizována v mezích § 6 o. z., či nikoliv. [15])

3/ Nejvyšší správní soud popsal jednání města tak,  že si město /žalovaný/  z městské policie "de facto učinil soukromou bezpečnostní službu, avšak stále vybavenou její veřejnoprávní autoritou a pravomocemi". Jednání městské policie Nejvyšší správní soud prohlásil za nezákonné, protože městská policie musí chránit práva všech a řídit se zákonem. Nejvyšší správní soud hovoří o porušení základních právních principů našeho státu (Byl tak porušen jeden z fundamentálních principů právního státu, totiž princip vázanosti veřejné moci zákonem, podle nějž lze veřejnou moc uplatňovat jen v případech a v mezích a způsoby, které stanoví zákon. [16])


4/ Nejvyšší správní soud dále označuje zásah za nezákonný a strážníky městské policie viní z porušení § 7 zákona o obecní policii  - /1. Strážník je v pracovní době povinen v mezích tohoto zákona provést zákrok nebo úkon, nebo učinit jiné opatření, je-li páchán trestný čin nebo přestupek či jiný správní delikt anebo je-li důvodné podezření z jejich páchání./. (Nejvyšší správní soud podotýká, že pokud se totiž strážníci vyklizení účastnili na pokyn žalovaného, těžko od nich bylo možné očekávat, že by zasáhli proti samotnému vyklizení jako rozpornému se zákonem, tedy v neprospěch žalovaného. Jinak řečeno, zásah žalovaného, který zneužil městskou policii k zaštítění svých soukromoprávních aktivit, již předurčil skutečnost, že strážníci přítomní vyklizení nezasáhli proti tomuto jednání žalovaného v zájmu stěžovatelů, byť by i taková povinnost k zásahu vyplývala z § 7 zákona o obecní policii. [18])

5/ (Nejvyšší správní soud shora dospěl k závěru, že žalovaný porušil čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (čl. 2 odst. 3 Ústavy ČR) tím, že využil městskou policii pro ochranu a prosazení svého soukromoprávního jednání prováděného vůči stěžovatelům. [22])

6/ (Nejvyšší správní soud nemůže nezdůraznit, že takovým neústavním výkonem, respektive zneužitím veřejné moci, k jakému došlo v nyní posuzovaném případě, je podstatně narušována důvěra občanů, respektive jednotlivců, ve veřejnou moc, která by jim naopak v souladu s § 2 odst. 3 Ústavy ČR měla sloužit. [24])

Celý článek...

Více článků...