Odpověď tajemníka magistátu Zdeňka Řeřábka na dopis

Vážený pane Vrabele, děkuji za e-mailovou zprávu, kterou jsem od Vás dne 13. 4. 2014 obdržel, stejně jako za přání v ní obsažené. Jde-li o Vámi popisovanou záležitost týkající se provozování pizzerie na Piaristickém náměstí, resp. o umístění restaurační předzahrádky na tomto místě, obávám se, že nejsem osobou, která by Vám v této věci mohla pomoci. Samosprávné záležitosti při správě veřejného majetku, resp. místních komunikacích ve vlastnictví města, zabezpečují příslušné odbory magistrátu, a to dle platných právních předpisů a v intencích daných usneseními příslušných samosprávných orgánů města.

Vyrozuměl jsem, že právě mne považujete za původce Vašich problémů a iniciátora konkrétních kroků města ve vztahu k Vaší osobě, mohu Vás však ubezpečit, že do práce příslušných pracovníků úřadu v této věci nijak nezasahuji a nikdy jsem tak ani nečinil. Nevidím proto ani žádný důvod, proč bych měl záležitost Vaší pizzerie vnímat jakkoli osobně, ve vztahu k Vaší osobě nemám žádné překážky či neshody, které by mi bránily přistupovat k Vám stejně jako k jakémukoliv jinému občanovi, jenž řeší svou záležitost na našem úřadě.

Pouze mne v této věci přirozeně mrzí, že s ohledem na medializaci celého případu dochází nezaslouženě k poškozování obrazu našeho města, neboť jsem přesvědčen, že město zde postupuje v dobré víře a s cílem zajistit, aby pro všechny uživatele veřejného majetku platily stejné podmínky.

Plně rozumím tomu, že na věc máte jiný názor, oproti Vám bych však vzniklou situaci určitě nenazval jako „válčení“ a už vůbec ne jako osobní válčení mezi jakýmikoliv představiteli stran sporu. Podle mého názoru jde o standardní soukromoprávní spor mezi bývalými smluvními stranami a město určitě nemá zájem tento právní spor řešit jinak než standardními právními prostředky, které pro tyto případy předpokládají příslušné právní předpisy. Nemám přesné informace o aktuálním vývoji tohoto sporu (v předmětných soudních řízeních zastupuje město Správa domů, s. r. o.), nicméně jak jsem vyrozuměl, v dané věci město pouze usiluje o odstranění protiprávního stavu spočívajícího v užívání předmětného nebytového prostoru i přes platně podanou (a příslušným civilním soudem pravomocně potvrzenou) výpověď, resp. o odstranění protiprávního stavu spočívajícího ve zvláštním užívání místní komunikace bez zákonem požadovaného souhlasu města jakožto vlastníka této komunikace. Ostatně, město ani nic jiného činit nemůže, má-li dostát své povinnosti postupovat s péčí řádného hospodáře, a nelze předpokládat, že by jakýkoliv jiný vlastník postupoval jinak.

Za takové situace ani nevidím žádné pochybení zaměstnanců zařazených v magistrátu města, které by mne opravňovalo do věci jakkoli vstupovat. Naopak, tito zaměstnanci jsou, jak jim ukládá zákon, povinni hájit zájmy města a pouze vykonávají svou práci tak, jako by ji v obdobných případech vykonávali u jakéhokoliv jiného subjektu.

Pokud mne závěrem své zprávy žádáte, abych Vaši obranu pizzerie nebral jako osobní spor, a současně mne informujete, že proti aktuálním krokům pracovníků města budete muset vystupovat, pak Vám samozřejmě nemohu odpovědět nic jiného, než že plně respektuji Vaše právo hájit své zájmy, a - jak jsem již výše uvedl - rovněž já bych Vás rád ujistil, že předmětnou záležitost nevnímám jakkoli osobně a na jejím výsledku, ať už bude jakýkoliv, nemám žádný osobní zájem či prospěch.

Pevně věřím, že i když výše uvedený právní spor mezi Vámi a městem nepůjde podle všeho vyřešit smírně, jde stále jen o právní spor, kterých v životě vzniká nepočítaně a které se i přesto nemusí stát zdrojem dalších konfliktů a osobních soubojů. O takový přístup se vždy usilovně snažím, když jakožto tajemník magistrátu řeším stížnosti občanů vůči výkonu státní správy jednotlivými obory našeho úřadu. Nevidím vůbec žádný důvod, proč bych měl zrovna vůči Vaší osobě zaujímat přístup odchylný.

 

Závěrem mi dovolte popřát vše dobré i Vám.

 

S pozdravem

 

Ing. Zdeněk Řeřábek

tajemník magistrátu

Komentářů
Odpověď tajemníka magistátu Zdeňka Řeřábka na dopi
sildenafil koupit 2014-09-29 04:37:46

sildenafil cena

http://levitra.shop1.cz/
OdpovÄ›Ä? tajemn?­ka magist??tu Zde??ka ??e?™??bka
Cheap xbmc boxes 2015-04-20 21:37:58

I truly find this a interesting subject. Never looked over this subject in this manner. If you are
going to write more articles about this subject, I will return in the near
future!

http://droidking.co.uk/blog/read_125929/droidking-wizard-updated.html
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!

3.23 Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."